"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 1 - 50 барлығы 21611
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмоЖеке кәсіпкер Югатов Сергей Юрьевич62.02.30Ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтерУслуги по технической поддержке информационных технологий16.07.2018 17:14Қызмет
2Написать письмоЖеке кәсіпкер Югатов Сергей Юрьевич62.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки16.07.2018 17:14Қызмет
3Написать письмоНурсай Энерджи85.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки23.05.2018 14:48Қызмет
4Написать письмоНурсай Энерджи78.30.14Көлік, қойма, жабдықтау және өнеркәсіп жұмыскерлерімен қамтамасыз ету бойынша өзге де қызметтерУслуги по обеспечению рабочими транспортными, складскими, снабженческими и промышленными прочие23.05.2018 14:48Қызмет
5Написать письмоНурсай Энерджи78.10.11Орындаушы қызметкерді іздеу бойынша қызметтерУслуги по поиску исполнительского персонала23.05.2018 14:48Қызмет
6Написать письмоНурсай Энерджи84.13.12Отын өнеркәсібі және электроэнергетика саласындағы әкімшілік қызметтерУслуги административные в области топливной промышленности и электроэнергетики23.05.2018 14:48Қызмет
7Написать письмоНурсай Энерджи85.60.10Қосалқы білім беру қызметтері Услуги образовательные вспомогательные23.05.2018 14:48Қызмет
8Написать письмоНурсай Энерджи09.90.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де кен өндіру өнеркәсібі мен жер асты өңдеу саласындағы қосалқы қызметтер Услуги вспомогательные в области прочей горнодобывающей промышленности и подземной разработки, не включенной в другие группировки23.05.2018 14:48Қызмет
9Написать письмоНурсай Энерджи09.10.12Бұрғылау мұнараларын орнату, жөндеу және бөлшектеу бойынша қызметтер және мұнай мен газ өндіру саласындағы өзге де қосалқы қызметтер Услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги вспомогательные прочие в области добычи нефти и газа природного23.05.2018 14:48Қызмет
10Написать письмоНурсай Энерджи33.20.60Технологиялық процестерді бақылауға арналған жабдықтарды орнату бойынша қызметтер Услуги по установке оборудования для контроля технологических процессов23.05.2018 14:48Қызмет
11Написать письмоНурсай Энерджи33.20.50Электр жабдықтарын орнату бойынша қызметтер Услуги по установке оборудования электрического23.05.2018 14:48Қызмет
12Написать письмоНурсай Энерджи33.19.10Өзге де жабдықтарды жөндеу бойынша қызметтер Услуги по ремонту оборудования прочего23.05.2018 14:48Қызмет
13Написать письмоНурсай Энерджи33.14.19Өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования прочего23.05.2018 14:48Қызмет
14Написать письмоНурсай Энерджи33.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей23.05.2018 14:52Қызмет
15Написать письмоНурсай Энерджи33.12.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки23.05.2018 14:52Қызмет
16Написать письмоНурсай Энерджи33.12.12Гидравликалық күшті жабдықты, сорғыларды, сығымдағыштарды, крандар мен өзге де клапандарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования гидравлического силового, насосов, компрессоров, кранов и клапанов прочих23.05.2018 14:52Қызмет
17Написать письмоНурсай Энерджи71.12.17Технологиялық үдерістер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию предприятий промышленных и процессов технологических23.05.2018 14:52Қызмет
18Написать письмоНурсай Энерджи71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию электростанций23.05.2018 14:52Қызмет
19Написать письмоНурсай Энерджи71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтері Услуги консультационные инженерные23.05.2018 15:03Қызмет
20Написать письмоНурсай Энерджи43.21.10Электрлік монтаждау жұмыстары Работы электромонтажные23.05.2018 15:04Жұмыс
21Написать письмоНурсай Энерджи43.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки23.05.2018 15:04Жұмыс
22Написать письмоНурсай Энерджи42.22.23Электр станцияларын салу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по возведению электростанций23.05.2018 15:04Жұмыс
23Написать письмоНурсай Энерджи42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных23.05.2018 15:04Жұмыс
24Написать письмоНурсай Энерджи42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных23.05.2018 15:04Жұмыс
25Написать письмоEnergy Consulting Group46.19.10Сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатын түрлі ассортименттегі тауарлармен көтерме сауда бойынша қызметтер Услуги по торговле оптовой, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, товарами широкого ассортимента12.04.2018 08:52Қызмет
26Написать письмоEnergy Consulting Group33.11.13Бу генераторларын (орталықтан су жылыту қазандықтарынан басқа) жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов (кроме котлов водяных центрального отопления) 12.04.2018 08:52Қызмет
27Написать письмоEnergy Consulting Group94.12.10Кәсіби ұйымдардың қызметтері Услуги профессиональных организаций12.04.2018 08:52Қызмет
28Написать письмоEnergy Consulting Group96.09.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де әр түрлі қызметтер Услуги различные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:52Қызмет
29Написать письмоEnergy Consulting Group33.20.70Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де аспаптарды орнату бойынша қызметтер Услуги по установке приборов прочих, не включенных в другие группировки12.04.2018 08:52Қызмет
30Написать письмоEnergy Consulting Group81.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов12.04.2018 08:53Қызмет
31Написать письмоEnergy Consulting Group74.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:53Қызмет
32Написать письмоEnergy Consulting Group74.90.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, ғылыми-техникалық кеңес беру қызметтері Услуги научно-технические консультационные прочие, не включенные в другие группировки12.04.2018 08:53Қызмет
33Написать письмоEnergy Consulting Group71.20.19Техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтерУслуги по испытаниям и анализу техническим прочие12.04.2018 08:53Қызмет
34Написать письмоEnergy Consulting Group71.20.13Кешенді электромеханикалық жүйелердің талдауы және сынақтары бойынша қызметтер Услуги по испытаниям и анализу комплексных электромеханических систем12.04.2018 08:53Қызмет
35Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.19Өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию прочему12.04.2018 08:53Қызмет
36Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.18Байланыс және тарату желісін жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию линий связи и транслирования12.04.2018 08:53Қызмет
37Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.16Су, кәріз және құрғату жүйелерін жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных 12.04.2018 08:53Қызмет
38Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.13Электростанцияларды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию электростанций12.04.2018 08:53Қызмет
39Написать письмоEnergy Consulting Group71.12.11Инженерлік кеңес беру қызметтері Услуги консультационные инженерные12.04.2018 08:53Қызмет
40Написать письмоEnergy Consulting Group84.13.12Отын өнеркәсібі және электроэнергетика саласындағы әкімшілік қызметтер Услуги административные в области топливной промышленности и электроэнергетики12.04.2018 08:53Қызмет
41Написать письмоEnergy Consulting Group42.22.22Электр берілісінің желілерін және жергілікті байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстары Работы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи местных12.04.2018 08:53Жұмыс
42Написать письмоEnergy Consulting Group42.22.21Электр берілісінің желілерін және магистралды байланыс желілерін төсеу бойынша құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по прокладке линий электропередач и линий связи магистральных12.04.2018 08:56Жұмыс
43Написать письмоEnergy Consulting Group35.14.10Электр энергиясын сату бойынша қызметтерУслуги по продаже электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
44Написать письмоEnergy Consulting Group35.13.10Электр энергиясын бөлу бойынша қызметтерУслуги по распределению электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
45Написать письмоEnergy Consulting Group35.12.10Электр энергиясын беру бойынша қызметтерУслуги по передаче электроэнергии12.04.2018 08:56Қызмет
46Написать письмоРИГ71.12.20Ғимараттар құрылысына қатысты жобаларға басшылық бойынша қызметтер Услуги по руководству проектами, касающимися строительства зданий12.04.2018 08:49Қызмет
47Написать письмоРИГ71.12.19Өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию прочему12.04.2018 08:50Қызмет
48Написать письмоРИГ71.12.18Байланыс және тарату желісін жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию линий связи и транслирования12.04.2018 08:50Қызмет
49Написать письмоРИГ71.12.17Технологиялық үдерістер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалау бойынша инженерлік қызметтер Услуги инженерные по проектированию предприятий промышленных и процессов технологических12.04.2018 08:50Қызмет
50Написать письмоРИГ71.12.16Су, кәріз және құрғату жүйелерін жобалау бойынша инженерлік қызметтерУслуги инженерные по проектированию систем водных, канализационных и дренажных 12.04.2018 08:50Қызмет

Жүйеге кіру